Hundt Consult

PRIVACY

De volgende verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van de volgende website www.hundt-consult.nl

1. Algemene informatie
De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU dienen ter bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld namen, adressen, communicatiegegevens.

2. Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

HUNDT CONSULT BV
Tuinbouwweg 39
2742KN Waddinxveen

T +31 (0) 85 –273 84 22
E-Mail: rotterdam@hundt-consult.nl
Internet: https://www.hundt-consult.nl

3. Functionaris voor gegevensbescherming
U kunt de (externe) functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke bereiken onder de volgende contactgegevens:

Aan de functionaris voor gegevensbescherming van HUNDT CONSULT BV
Robert van Westing
Tuinbouwweg 39
2742KN Waddinxveen

T +31 (0) 85 –273 84 22
E-Mail: rotterdam@hundt-consult.nl

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming als u vragen heeft over gegevensbescherming in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke.

4. Uw rechten
U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens die zijn verstrekt aan de verantwoordelijke:

 • Informatie over uw gegevens die zijn opgeslagen door de verantwoordelijke en hun verwerking (Art. 15 AVG),
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Artikel 16 AVG),
 • Verwijdering van uw gegevens die zijn opgeslagen door de verantwoordelijke (Artikel 17 AVG),
 • Beperking van gegevensverwerking als de verantwoordelijke uw gegevens nog niet mag verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Artikel 18 AVG),
 • Gegevensoverdraagbaarheid als u hebt ingestemd met de gegevensverwerking of een contract hebt gesloten met de verantwoordelijke (Artikel 20 AVG) en
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door de verantwoordelijke (Artikel 21 AVG).

Bij het doen gelden van uw rechten, moet een duidelijke identificatie van uw persoon mogelijk zijn.

Als u de verantwoordelijke uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.

U kunt te allen tijde met een klacht contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit, b.v. aan de bevoegde toezichthoudende autoriteiten of aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor de verantwoordelijke persoon als verantwoordelijke instantie.

Informatie over de toezichthoudende autoriteiten vindt u op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy.

5. Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG (individueel recht van bezwaar)
U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in kwestie, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gegevensverwerking op basis van een van belangen); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zal de verantwoordelijke uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de verantwoordelijke dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

6. Bewering van rechten van betrokkenen
Indien u als betrokkene één of meerdere rechten jegens de verantwoordelijke wilt doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris. Gebruik hiervoor de contactgegevens in hoofdstuk 2.

7. Contactpersoon
Type en doel van de verwerking:
Het is mogelijk om contact met ons op te nemen via de opgegeven e-mailadressen. In dat geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit kader worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te verwerken.

De verwerking van de persoonsgegevens uit de e-mail dient uitsluitend de verantwoordelijke voor de verwerking van het contact. Hier ligt ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

Legale basis:
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG als de gebruiker toestemming heeft gegeven.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als het contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

Ontvanger:
Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Overboeking naar een derde land:
De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land.

Bewaarduur:
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is afgelopen wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd. Als de contactverzoeken en e-mails betrekking hebben op een contractuele relatie, bewaren we de gegevens als zakelijke brieven gedurende zes jaar.

Voorziening voorgeschreven of vereist::
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. De verantwoordelijke kan uw verzoek niet in behandeling nemen zonder uw persoonsgegevens te verstrekken.

8. Verzending nieuwsbrief
Type en doel van de verwerking:
Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, (CRASH Building), Schafjückenweg 2, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. het e-mailadres) worden opgeslagen op de CleverReach-servers in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat om het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Dit kan omvatten: Er wordt geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een eerder gedefinieerde actie (bijvoorbeeld de aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over gegevensanalyse door de CleverReach-nieuwsbrief is beschikbaar op: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

U kunt de verwerking ook op elk moment voorkomen door u af te melden voor de nieuwsbrief. U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw webbrowser dienovereenkomstig in te stellen. U kunt de opslag en verzending van persoonlijke gegevens ook voorkomen door Java Script in uw webbrowser te deactiveren of een Java Script-blocker te installeren (bijv. https://noscript.net of https://www.ghostery.com ) Wij willen u erop wijzen dat deze maatregelen ertoe kunnen leiden dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn.

U kunt de gegevensbeschermingsvoorschriften van CleverReach raadplegen op: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/ .

Legale basis:
Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens op basis van uw toestemming Artikel 6 lid 1 onder a) AVG.

Ontvanger:
Ontvangers van de gegevens kunnen technische verwerkers zijn.

Overboeking naar een derde land:
De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen / doorgestuurd aan een ander land.

Bewaarduur:
De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden zowel van onze servers als van de servers van CleverReach verwijderd nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Voorziening voorgeschreven of vereist:
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens kan de verantwoordelijke de aangeboden inhoud en diensten niet garanderen.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering:
Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

9. Cookies (technisch noodzakelijk)
Type en doel van de verwerking:
De website van de verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van de website van de controller kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Legale basis:
In deze doeleinden ligt ook het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking volgens artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Ontvanger:
Ontvangers van de gegevens kunnen technische verwerkers zijn.

Overboeking naar een derde land:
De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaarduur:
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar de verantwoordelijke gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor de website van de verwerkingsverantwoordelijke zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Voorziening voorgeschreven of vereist:
De technisch noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid van bezwaar van de kant van de gebruiker.

10. Plug-ins en andere services

10.1. Vimeo (video's)
Type en doel van de verwerking:
Op onze website zijn plug-ins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS geïntegreerd.

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Vimeo-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft geopend, ook als u geen Vimeo-account hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Vimeo. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Vimeo-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op Vimeo, kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Vimeo-account. Als u met de plug-ins interacteert (bijvoorbeeld door op de startknop van een video te drukken), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.

Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijst aan uw Vimeo-account, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt.

De trackingtool van Google Analytics wordt automatisch geïntegreerd in video's van Vimeo die op onze site zijn geïntegreerd. Dit is Vimeo's eigen tracking, waar we geen toegang toe hebben en die niet van onze kant kan worden beïnvloed. Google Analytics maakt voor de tracking gebruik van zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Meer informatie over gegevensverwerking en informatie over gegevensbescherming door Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy .

Legale basis:
De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het ter beschikking stellen van video's door de verantwoordelijke van de websitebezoeker via Vimeo. Om deze reden is het noodzakelijk om technisch vereiste gegevens naar Vimeo te verzenden. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Ontvanger:
Ontvangers van de gegevens zijn aanbieders.

Overboeking naar een derde land:
De verzamelde gegevens worden doorgegeven aan een ander land.

Bewaarduur:
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Voorziening voorgeschreven of vereist:
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens kan de verantwoordelijke de aangeboden inhoud en diensten niet garanderen.

10.2 Gebruik van SalesViewer®-technologie
Type en doel van de verwerking:
Deze website maakt gebruik van SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH, Bongardstr. 29, 44787 Bochum op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (Art. 6 Para.1 onder f) AVG) verzamelde en opgeslagen gegevens voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden.

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt, die wordt gebruikt om bedrijf gerelateerde gegevens te verzamelen en dienovereenkomstig te gebruiken. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden versleuteld met behulp van een niet-reproduceerbare eenrichtingsfunctie (zogenaamde hashing). De gegevens worden direct versleuteld en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst door op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out te klikken om toekomstige verzameling door SalesViewer® binnen deze website te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Legale basis:
Voor de hierboven genoemde doeleinden hebben we ook een legitiem belang bij het gebruik van de SalesViewer®-technologie. De overeenkomstige wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Ontvanger:
Ontvangers van de gegevens zijn aanbieders.

Overboeking naar een ander land:
De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaarduur:
De in het kader van SalesViewer® opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met enige wettelijke bewaarplicht.

Voorziening voorgeschreven of vereist:
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens kan de verantwoordelijke de aangeboden inhoud en diensten niet garanderen.

11. Links naar andere online aanwezigheid

11.1 Facebook
De verantwoordelijke heeft componenten van het bedrijf Meta Platforms Ireland Limited in de vorm van links op deze website geïntegreerd.

De exploitant van de Facebook-diensten is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Het moederbedrijf is Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bij Facebook bent ingelogd en tegelijkertijd op de link klikt, kan de exploitant dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen en deze persoonlijke gegevens opslaan. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen Facebook-account hebt. In dit geval worden de gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Het door de werkmaatschappij gepubliceerde gegevensbeleid van Facebook, dat kan worden geraadpleegd op https://www.facebook.com/about/privacy/ , geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door de werkmaatschappij.

11.2 Twitter
De verantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Twitter International Company in de vorm van links geïntegreerd.

De exploitant van de Twitter-diensten is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Het moederbedrijf is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Als u bij Twitter bent ingelogd en tegelijkertijd op de link klikt, kan de exploitant dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen en deze persoonlijke gegevens opslaan. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account op Twitter hebt. In dit geval worden de gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Het door de werkmaatschappij gepubliceerde Twitter-gegevensbeleid, dat op https://twitter.com/en/privacy kan worden geraadpleegd, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door de werkmaatschappij.

11.3 XING
De verantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf New Work SE in de vorm van links geïntegreerd.

Het bedrijf dat de XING-diensten exploiteert, is New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg.

Als u bij XING bent ingelogd en tegelijkertijd op de link klikt, kan de werkmaatschappij dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount en deze persoonlijke gegevens opslaan. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden vastgelegd als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij XING. In dit geval worden de gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Het door de werkmaatschappij gepubliceerde gegevensbeleid van XING, dat op https://privacy.xing.com/en kan worden geraadpleegd, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door de werkmaatschappij.

11.4 LinkedIn
De verantwoordelijke heeft op deze website componenten van LinkedIn Ireland Unlimited Company geïntegreerd in de vorm van links.

De exploitant van de LinkedIn-diensten is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Het moederbedrijf is Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, VS.

Als u bent ingelogd op LinkedIn en tegelijkertijd op de link klikt, kan de werkmaatschappij dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount en deze persoonlijke gegevens opslaan. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account bij LinkedIn heeft. In dit geval worden de gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Het door de werkmaatschappij gepubliceerde gegevensbeleid van LinkedIn, dat beschikbaar is op https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy , geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door de werkmaatschappij.

12. Gegevensbeveiliging
De verantwoordelijke stelt alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen binnen het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals vragen die u naar de verantwoordelijke als beheerder van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Om uw gegevens te beveiligen, neemt de verantwoordelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met artikel 32 AVG, die de verantwoordelijke voortdurend aanpast aan de stand van de techniek.

Verder garandeert de verantwoordelijke niet dat het aanbod van de verantwoordelijke op bepaalde tijden beschikbaar zal zijn; Storingen, onderbrekingen of storingen zijn niet uit te sluiten. Van de servers die door de verantwoordelijke worden gebruikt, wordt regelmatig en zorgvuldig een back-up gemaakt.

13. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Type en doel van de verwerking:
Om het online aanbod van de verantwoordelijke veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maakt de verantwoordelijke gebruik van de diensten van een webhostingprovider van wiens servers (of door hem beheerde servers) het online aanbod toegankelijk is.

Als u de website van de verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, worden alle gegevens opgeslagen door de externe webhostingserviceprovider van de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens die in het kader van het aanbieden van het hostingaanbod worden verwerkt, kunnen alle informatie bevatten die ontstaat als onderdeel van het gebruik en de communicatie.

Elke keer dat de website van de verwerkingsverantwoordelijke wordt bezocht, verzamelt het systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

 • (1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • (2) Het besturingssysteem van de gebruiker
 • (3) Het IP-adres van de gebruiker
 • (4) Datum en tijd van toegang
 • (5) Mogelijk websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot de website van de verantwoordelijke
 • (6) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via de website van de verwerkingsverantwoordelijke

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van het systeem van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats.

Legale basis:
In deze doeleinden ligt ook het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking volgens artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Ontvanger:
Ontvangers van de gegevens kunnen technische verwerkers zijn.

Overboeking naar een derde land:
De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaarduur:
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Daarbuiten is opslag mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet meer mogelijk is om de oproepende client toe te wijzen.

Voorziening voorgeschreven of vereist:
Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Als gevolg is er geen mogelijkheid van bezwaar van de kant van de gebruiker.

14. Openbaarmaking van gegevens aan derden
De verantwoordelijke gebruikt uw persoonsgegevens in principe alleen binnen het bedrijf.

Indien en voor zover de verantwoordelijke derde partijen inschakelt om contracten uit te voeren, zullen deze alleen persoonlijke gegevens ontvangen voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de bijbehorende dienst.

In het geval dat de verantwoordelijke bepaalde delen van de gegevensverwerking ("orderverwerking") uitbesteedt, verplicht de verantwoordelijke de verwerker contractueel om persoonsgegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen in overeenstemming met de instructies van de verantwoordelijke persoon en om de rechten van de te beschermen om de getroffen persoon te beschermen.

15. Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering
De verantwoordelijke maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering.

16. Wijziging in het privacybeleid
De verantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring af en toe aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in de diensten van de verantwoordelijke in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, b.v. bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Status: mei 2022

Copyright © HUNDT CONSULT